Oddělení strojového učení

Oddělení se zabývá modelováním komplexních dějů, a to především z oblasti environmentální informatiky, často s přesahem do energetiky a dopravy. Při řešení těchto úloh se používá kombinace matematických modelů a informací z měření, přičemž obojí je zatíženo nejistotami a chybami. Výsledky výzkumu jsou často nejen teoretického charakteru, ale vedou k řešení problémů reálného světa a mají využití v praxi.

Oblast našeho výzkumu

Oblast výzkumu má interdisciplinární charakter, zejména se jedná o propojení matematického modelování, matematické statistiky a environmentální informatiky. Do širokého spektra řešených témat patří:

  • metody modelování a předpovědi počasí a kvality ovzduší (projekt MEDARD)
  • asimilační metody pro data s vysokou dimenzí
  • modelování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a spotřeby zemního plynu
  • modelování dopravních toků
  • statistické modelování a inference pro komplikovaná data

Projekty

  • MEDARD (Meteorological and Environmental Data Assimilating system for Regional Domains)
  • Pokročilé metody náhodných polí pro asimilaci dat v krátkodobé předpovědi počasí (GA ČR)
  • Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za pomoci predikčních modelů (TA ČR)
  • Pokročilé metody pro predikci výroby elektrické energie z fotovoltaických systémů s využitím numerických modelů počasí s vysokým prostorovým i časovým rozlišením (MŠMT)
  • Modelování spotřeby zemního plynu pro zákazníky s malým a středním odběrem (Český plynárenský svaz, RWE)

Ocenění

Vybrané publikace

Členové oddělení

Sekretářská podpora