Oddělení teoretické informatiky

Členové našeho oddělení působí především ve třech vzájemně propojených základních disciplínách teoretické informatiky: matematické logice, výpočetní složitosti, diskrétní matematice. Naší vizí je pomocí špičkového základního výzkumu rozšířit repertoár přístupů, které jsou v našich oblastech považovány za standardní. Konkrétní cíle v jednotlivých oblastech jsou:

Logika: aplikování neklasických logik pro usuzování, v situacích přirozených a umělých, s informacemi z reálného světa, které jsou často nejisté, stupňované nebo dokonce protichůdné a měnící se v čase.

Výpočetní složitost: prohloubení našich znalostí o vztazích mezi třídami složitosti a našeho porozumění standardním i nestandardním výpočetním modelům s ohledem na nové míry složitosti týkající se současných technologických výzev.

Diskrétní matematika: zkoumání extremální teorie grafů a aplikované teorie čísel a využití dosažených výsledků v kryptografii, teorii počítání a studiu náhodnosti.

Oblast našeho výzkumu

Logika: matematická fuzzy logika, substrukturální logika, vágnost, parakonzistentní logika, logika a usuzování, stupňované pojmy, dynamická a nemonotónní logika, modální logika, abstraktní algebraická logika, složitost neklasických logik.

Výpočetní složitost: branching programy, neuronové sítě, booleovské funkce, předběžné zpracování problému SAT, logické popisy výpočtů, nestandardní  číselné systémy.

Diskrétní matematika: extremální teorie grafů, regularita, pravděpodobnostní metoda, limity grafů, náhodné grafy, výpočetní geometrie, kombinatorické a algebraické metody v teorii čísel, uniformní distribuce číselných posloupností, kryptologie.

Pracovní skupiny a jejich semináře

Kombinatorická skupina: skupina věnující se studiu extremální teorie grafů a výpočetní geometrie, Spolu se skupinou  Graph limits and inhomogeneous random graphs z MÚ AV ČR pořádáme seminář teorie grafů s důrazem zejména na extremální teorii grafů.

LogICS: skupina věnující se studiu (neklasických) logik. Společně s Českou společností pro kybernetiku a informatiku pořádáme seminář aplikované matematické logiky (nazývaný také Hájkův seminář podle jeho zakladatele), který se koná od konce šedesátých let.

Aktuální projekty (zde)

  • Rozvoj liských zdrojů pro výzkum v teoretické informatice
  • Centrum excelence – Institut teoretické informatiky (CE-ITI)
  • Extremální teorie grafů a aplikace
  • Predikátové škálované logiky a jejich aplikace v informatice
  • Neklasické logické modely informační dynamiky
  • Usuzování se škálovanými vlastnostmi

Vybrané publikace

Organizované akce

Členové oddělení

Sekretářská podpora