Oddělení teoretické informatiky

Členové našeho oddělení působí především ve třech vzájemně propojených základních disciplínách teoretické informatiky: matematické logice, výpočetní složitosti, diskrétní matematice.

Současné trendy

Neustále rostoucí výpočetní výkon dostupných počítačů zvyšuje velikost problémů, které počítačová věda chce a je schopna řešit, a vytváří příležitost k řešení nových výzev. Jsou vyvinuty nové efektivní metody zpracování, strukturování, popisování a usuzování s informacemi / daty z reálného světa a teoretická informatika usiluje být součástí tohoto vývoje, ale i poskytovat hlubší pochopení příslušných základních jevů.

Naše vize

Logika: vyvíjení a aplikace neklasických logik pro usuzování, v situacích přirozených a umělých, s informacemi z reálného světa, které jsou často nejisté, stupňované nebo dokonce protichůdné a měnící se v čase.

Výpočtová složitost: prohloubení našich znalostí o vztazích mezi třídami složitosti a zkoumání standardních a nestandardních výpočetních modelů s ohledem na běžné míry složitosti, jako je čas a prostor, i ty nové, týkající se současných technologických výzev.

Diskrétní matematika: zkoumání extremální teorie grafů a aplikované teorie čísel a využití dosažených výsledků v oblasti kryptografie, teorie počítání a studia náhodnosti.

Opodstatnění vize

V rámci sledování  naší vize provádíme špičkový základní výzkum s cílem rozšířit repertoár přístupů, které jsou v našich oblastech považovány za standardní. Současné zaměření našeho výzkumu  vystihují následující klíčová slova:

Logika: matematická fuzzy logika, substrukturální logika, vágnost, parakonzistentní logika, logika a usuzování, stupňované pojmy, dynamická a nemonotónní logika, modální logika, abstraktní algebraická logika, složitost neklasických logik

Výpočetní složitost: branching programy, neuronové sítě, boolovské funkce, předběžné zpracování problému SAT, logické popisy výpočtů, nestandardní  číselné systémy

Diskrétní matematika: extremální teorie grafů, regularita, pravděpodobnostní metoda, limity grafů, náhodné grafy, kombinatorické a algebraické metody v teorii čísel, uniformní distribuce číselných posloupností, kryptologie

Seminář

Naše oddělení společně s Českou společností pro kybernetiku a informatiku pořádá seminář o aplikované matematické logice (nazývaný také Hájkův seminář podle jeho zakladatele), který se koná od konce šedesátých let. Program naleznete zde.

Pořádáme seminář teorie grafů s důrazem na extremální teorii grafů. Program naleznete zde.

Aktuální projekty (zde)

  • Rozvoj liských zdrojů pro výzkum v teoretické informatice
  • Centrum excelence – Institut teoretické informatiky (CE-ITI)
  • Extremální teorie grafů a aplikace
  • Predikátové škálované logiky a jejich aplikace v informatice
  • Neklasické logické modely informační dynamiky
  • Usuzování se škálovanými vlastnostmi

Vybrané publikace

Organizované akce

Členové oddělení

Sekretářská podpora