Doktorandské dny 2012
Ústavu informatiky AVČR, v.v.i.

Program doktorandských dnů (pdf)
Aktuální ročník
   
 
   
Slovo úvodem
Vážení přátelé,

Vedení Ústavu informatiky, a komise mladých vědeckých pracovníků Ústavu informatiky si dovolují oznámit širší odborné veřejnosti přípravu semináře doktorandů Ústavu informatiky. Primárním záměrem tohoto semináře je zkvalitnění doktorandského studia na kterém se výraznou měrou podílí Ústav informatiky.

Organizátoři semináře si vedle prezentace výsledků kladou za cíl vytvořit neformální diskusní fórum, které by účastníkům poskytlo příležitost zejména k

  • možnosti porovnání svých představ o dalším průběhu doktorandského studia se standardními požadavky kladenými na průběh a odbornou kvalitu takovéhoto studia.
  • poskytnutí možnosti účastníkům konfrontovat kvalitu a rozsah svých výsledků s výsledky ostatních. Domníváme se, že podobná akce poskytne jak doktorandům tak i jejich školitelům dostatek podnětů k sebereflexi.
  • posouzení zaměření, kterému se jednotliví doktorandi věnují a v rámci diskuse případná doporučení ke korekci či doplnění tohoto zaměření.
  • možnosti srovnání podmínek doktorandského studia na různých pracovišťích.
  • v neposlední řadě k navázání odborných a osobních kontaktů mezi jednotlivými účastníky.
Doktorandský den Ústavu informatiky se koná již od roku 1996 a tato tradice dává účastníkům možnost prezentovat výsledky svého odborného růstu za celou dobu doktorandského studia. Doktorandský den Ústavu informatiky je otevřen i ostatním doktorandům z akademických a vysokoškolských pracovišť, jejichž odborná činnost spadá do oblasti informatiky (computer science). V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím organizátory semináře na adrese kuzelova@cs.cas.cz. Obdobně organizátoři uvítají i účast dalších odborníků, kteří se touto formou mohou obeznámit se současnými odbornými aktivitami Ústavu informatiky.

Stejně jako v předešlém roce budou i letos vyhlášeny nejlepší příspěvky, které budou vedením ústavu finančně oceněny.

   
Časový harmonogram

6. srpen 2012 nejzazší termín zaslání příspěvků. Vzhledem k záměru vydat sborník jako publikaci ústavu, nebude možno později zaslané příspěvky do sborníku zařadit.
24. - 26. září 2012 vlastní termín konání semináře.

   
Místo konání

osada Jizerka Info, poloha na mapě, Nadhled, GPS: 50°49'5.967''N, 15°20'48.623''E

 
Organizační pokyny

Seminář doktorandů se bude konat v rámci ústavního výjezdního zasedání.

Detailní program bude upřesněn po obdržení všech příspěvků. Seminář bude probíhat v českém jazyce, uvítáme však i příspěvky přednesené v jazyce anglickém. Délka jednoho příspěvku je stanovena maximálně na 20 minut plus 5 minut diskuse.

Váš příspěvek zašlete ve formátu na e-mail adresu: kuzelova@cs.cas.cz. Použijte prosím připravený styl a vzorový soubor (jejich popisy jsou v souboru readme). Tyto soubory včetně příkladu použití si můžete od 10. června 2012 stáhnout ve formátu vhodném pro zde, nebo ve formátu vhodném pro zde.

Příspěvky nebudou recenzovány, mohou být v českém nebo anglickém jazyce. Příspěvky přednesené na semináři budou vydány knižně ve sborníku Doktorandského dne (ve vydavatelství MATFYZPress, včetně ISBN). Předpokladem zařazení příspěvku do sborníku je kladné doporučení školitele. Minimální rozsah příspěvku je 6, maximální 10 stran (viz. připravený styl). Součástí ústní prezentace doktorandů Ústavu informatiky mají být i stručně formulované teze disertační práce a důraz by měl být též kladen na prezentaci vlastního přínosu autora.

Zasláním příspěvku nejste automaticky přihlášeni k pobytu, dopravě a stravování, ale pouze k účasti na semináři, kde budete svůj příspěvek prezentovat. Přihlášky k pobytu prosím provádějte nejpozději do 15.8.2012 na adrese http://www.cs.cas.cz/hanka/DD/registrace.html - (zařizuje pí Hana Bílková, tel. 2 6605 3220), kde najdete registrační formulář na ubytování, dopravu a stravování, které bude hrazeno Ústavem informatiky.  

Těšíme se na Vaši účast,

RNDr. Michal Chytil, DrSc.
ředitel Ústavu informatiky AVČR, v. v. i.

Ing. František Hakl, CSc.
předseda komise MVP